Jak założyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP?

„Chciałbym/chciałabym stworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ale nie wiem, od czego zacząć…”. Takie sformułowanie często pojawia się zaraz na początku historii tworzenia drużyny pożarniczej, kiedy pojawia się myśl zorganizowania młodzieży w ramach MDP, ale nie wiadomo, co po kolei zrobić. Spieszymy z odpowiedzią! Przedstawiamy czynności, które należy podjąć, żeby skutecznie zorganizować Młodzieżową […]

Czytaj dalej >

„Chciałbym/chciałabym stworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ale nie wiem, od czego zacząć…”.
Takie sformułowanie często pojawia się zaraz na początku historii tworzenia drużyny pożarniczej, kiedy pojawia się myśl zorganizowania młodzieży w ramach MDP, ale nie wiadomo, co po kolei zrobić.

Spieszymy z odpowiedzią! Przedstawiamy czynności, które należy podjąć, żeby skutecznie zorganizować Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jednak zanim konkretne działania, to zastanówmy się, jakie są podstawy prawne powołania MDP?

Art. 4. Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych straży pożarnych (Dz.U. 2023 poz. 194) stwierdza, co następuje:

1. Ochotnicze straże pożarne mogą tworzyć młodzieżowe drużyny pożarnicze lub dziecięce drużyny pożarnicze w celu zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
2. Do młodzieżowej drużyny pożarniczej lub dziecięcej drużyny pożarniczej mogą należeć osoby w wieku do 18 lat – za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych.

Jednak MDP funkcjonowały już przed wejściem w życie ustawy o OSP. Jak zatem powoływano MDP przy OSP? Z czego korzystano? Przy Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest zorganizowana właściwa komisja problemowa, zajmująca się sprawami dzieci, młodzieży i sportu. Przewodniczącą tej komisji jest dh. Teresa Tiszbierek – wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, członek zespołu tworzącego projekt „Stawiam na MDP”. Komisja wypracowała przed laty wzór regulaminu organizacyjnego MDP, w którym zostały opisane podstawowe sprawy związane z organizacją drużyny pożarniczej. Jednostki OSP zrzeszone w Związku OSP RP korzystają z kompletu dokumentów, programów, regulaminów, wypracowanych w celu ujednolicenia funkcjonowania MDP na terenie kraju.

No to jak w kilku prostych krokach opisać ścieżkę utworzenia MDP przy OSP?

1. Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP powołuje zarząd OSP, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
Tak, uchwała zarządu stowarzyszenia w sprawie utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, rozpoczyna formalne funkcjonowanie każdej MDP. Ważne jest, by przed podjęciem przez zarząd OSP uchwały w przedmiotowej sprawie przeanalizować zapisy statutu stowarzyszenia. Bywa, że w statucie OSP znajdują się zapisy stwierdzające, że członkiem MDP może być osoba w określonym wieku (jednak zawsze maksymalnie do 18 roku życia). Chodzi tutaj o wskazanie w statucie dolnej granicy wiekowej. Nie zawsze OSP decydują się na dookreślenie wieku członków MDP, pozostawiając sprawę otwartą, ewentualnie określając granice wiekowe w regulaminie organizacyjnym MDP.

UWAGA: Przy OSP działa tylko jedna MDP. Jeżeli liczba członków MDP jest większa niż 10 zarząd OSP na wniosek opiekuna MDP może ustalić kryteria podziału MDP na sekcje.

2. Należy przyjąć regulamin organizacyjny MDP. Gdzie znaleźć wzór takiego dokumentu?
Regulamin organizacyjny MDP, to zbiór podstawowych zapisów dookreślający funkcjonowanie każdej MDP przy OSP. Wzór dokumentu można znaleźć w naszej zakładce „bank wiedzy” lub KLIKAJĄC TUTAJ, przechodząc do rodzaju podstrony „dokumenty organizacyjne”. Regulamin jest bardzo ważnym dokumentem. To właśnie w regulaminie organizacyjnym MDP znajdują się wszystkie podstawowe zasady zorganizowania MDP przy OSP. Oczywiście wzorcowy regulamin warto dostosować do własnych możliwości jednostki OSP.

3. Drużyna musi mieć opiekuna. Kto może zostać opiekunem MDP?
W MDP zorganizowane są dzieci i młodzież niepełnoletnia. Dlatego należy podejść odpowiedzialnie do organizowania aktywności członków MDP. Żeby zostać opiekunem MDP trzeba posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Oczywiście wskazane jest powoływanie do pełnienia tej funkcji osób, które mają lub miały do czynienia z organizowaniem pracy, aktywności młodzieży. Dobrze jest, jeśli opiekun MDP posiada również przeszkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP, jednak formalnie nie ma żadnego dokumentu prawnego, który stwierdza, kto może być wyznaczony do pełnienia funkcji opiekuna MDP w OSP. Oczywiście opiekunów MDP może być kilku. Bardzo często organizacja pracy drużyny przy danej OSP wymusza wyznaczenie kilku opiekunów, w celu sprawnego prowadzenia szkoleń itd. Grupę opiekunów OSP może zrzeszyć np. w formie komisji ds. młodzieży przy OSP, którą może powołać zarząd OSP. Taka komisja przy zarządzie OSP może stanowić odpowiednik komisji ds. młodzieży powoływanej przy oddziałach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i na szczeblu krajowym Związku OSP RP.

4. Co z pozostałymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania MDP?
Do młodzieżowej drużyny pożarniczej lub dziecięcej drużyny pożarniczej mogą należeć osoby w wieku do 18 lat – za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych (art. 4 ust. 2 ustawy o ochotniczych straży pożarnych, Dz. U. 2023,poz. 194). O tym, że rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgadza się na uczestniczenie dziecka mówi zacytowany przepis ustawy. Tak więc opiekun drużyny powinien posiadać w dokumentacji członków MDP dokument, który stwierdza, że rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni zgadzają się na uczestniczenie dziecka w aktywnościach podejmowanych przez MDP. Do innych zadań opiekuna MDP należy między innymi prowadzenie dokumentacji personalnej członków MDP w postaci kart ewidencyjnych. Wzór takiej karty można znaleźć również w zakładce „bank wiedzy” lub KLIKAJĄC TUTAJ, przechodząc do rodzaju podstrony „dokumenty organizacyjne”. Kandydat na członka MDP po złożeniu ślubowania staje się pełnoprawnym członkiem MDP i otrzymuje legitymację członkowską, której wzór również znajduje się w naszym banku wiedzy.

5. Czas na przeprowadzenie naboru do drużyny.
Kiedy już wszystkie formalności będą wykonane, tzn. zostanie zorganizowana MDP na podstawie podjętej uchwały przez zarząd OSP, zarząd OSP zatwierdzi (uchwali) również regulamin organizacyjny MDP oraz zostanie wyznaczony opiekun MDP (również na podstawie uchwały zarządu), można przejść do kolejnego kroku, jakim jest zachęcenie młodzieży do wstąpienia w szeregi MDP. O tym, jak to zrobić opowiemy w kolejnym artykule, jednak już teraz należy zaznaczyć jeszcze jedną bardzo ważną sprawę – ubezpieczenia członków MDP oraz ich opiekunów.

Art. 10. ust. 1 pkt 2 ustawy o OSP (Dz. U. 2023, poz. 194) stwierdza:
„W ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym:
1) (…),
2) ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań (…).

Oznacza to, że późniejsi członkowie MDP powinni zostać ubezpieczeni przez gminę. Warto pamiętać, by po przyjęciu młodzieży w poczet członków MDP, zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu gminy, by zatroszczyć się o ubezpieczenie adeptów pożarnictwa MDP. Zamieszczamy, do wykorzystania i edytowania, propozycję pisma (KLIKNIJ TUTAJ), które można skierować do miejscowego urzędu gminy w sprawie ubezpieczenia.

POWODZENIA! 🙂

 


Opracowanie i grafiki: Zespół projektowy „Stawiam na MDP! W drużynie siła!”

 

Wybrane posty Z danej kategorii

Ciekawe projekty

I Wielkopolska Olimpiada DDP

04.06.2024 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Cielczy (pow. jarociński, Wielkopolska) organizuje niezwykłe wydarzenie –  I Wielkopolską Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.   Organizatorzy zapraszają serdecznie na najbardziej ekscytujące wydarzenie tego sezonu – Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych! To nie tylko zwykła rywalizacja, to prawdziwa dawka emocji, współpracy i pasji!  Kiedy: 24 sierpnia 2024 Godzina: 10:00 Gdzie: Stadion w Cielczy, […]

Wszystkie

Zasady organizacji wycieczki MDP

06.05.2024 r.   Poza stacjonarnymi formami szkolenia młodych adeptów pożarnictwa, które realizujemy w remizach ochotniczych straży pożarnych, członkowie Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych integrują się i dobrze spędzają czas w formie zorganizowanych wycieczek. Podczas wyjazdów jedno lub parodniowych zachodzą bardzo ważne procesy socjalizujące nasze drużyny – poznajemy naszych podopiecznych, w sytuacji zupełnie różnej od naszych […]

Wszystkie

Pytania i odpowiedzi dotyczące wypoczynku letniego MDP

06.05.2024 r.   1. W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek? Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora w terminach: najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą, najpóźniej na […]

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści