Opinia przeciwpożarowa dla obiektu lub terenu przed wypoczynkiem letnim MDP

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powinien zostać zorganizowany ODPOWIEDZIALNIE. Co to oznacza? Organizator już na etapie planowania i zgłoszenia wypoczynku musi rozpoznać obiekt lub teren, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, w którym planowany będzie obóz, biwak, kolonia lub inna forma letniego wyjazdu. Należy pamiętać o rozpoczęciu działań z odpowiednim wyprzedzeniem. Złożenie […]

Czytaj dalej >

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powinien zostać zorganizowany ODPOWIEDZIALNIE. Co to oznacza? Organizator już na etapie planowania i zgłoszenia wypoczynku musi rozpoznać obiekt lub teren, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, w którym planowany będzie obóz, biwak, kolonia lub inna forma letniego wyjazdu. Należy pamiętać o rozpoczęciu działań z odpowiednim wyprzedzeniem. Złożenie wniosku o wydanie opinii przez komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kontroli – czynności kontrolno-rozpoznawczych przez strażaków PSP, ewentualne usunięcie braków oraz wydanie opinii pozytywnej lub negatywnej, w zależności od wyniku kontroli – tak wygląda całe postępowanie.

No to o co konkretnie chodzi?

Organizator wypoczynku, zgłaszając wypoczynek letni musi dołączyć kopię opinii komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, właściwego ze względu na miejsce planowanego odbycia się wypoczynku, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej. Obowiązek przedłożenia kopii opinii dot. wymagań ochrony przeciwpożarowej wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).

 Dołączenie kopii wspomnianej wyżej opinii jest obowiązkowe, jeśli wypoczynek jest organizowany:

 • w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie,
 • wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach,
 • wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanym w formie biwaku (pod namiotami).

Organizator wypoczynku, prowadząc rozpoznanie w zakresie wybrania obiektu lub terenu, w którym wypoczynek miałby się odbyć, powinien zapytać właściciela danego obiektu/terenu, czy posiada przedmiotową opinię w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli tak, to kopia tego dokumentu powinna zostać dołączona do zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jeśli natomiast właściciel obiektu/terenu, gdzie planowany jest wypoczynek nie posiada przedmiotowego dokumentu, właściciel lub zarządca obiektu powinien złożyć wniosek do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wydanie opinii  potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wydany dokument może być wykorzystywany przez właściciela lub zarządcę podczas organizowania kolejnych wypoczynków w kontrolowanym obiekcie, czy terenie. Opinia komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie. Jednak w przypadku zaplanowania obozu pod namiotami, opinia dotycząca terenu, na którym planuje się zorganizować obozowisko może być wymagana za każdym razem, ponieważ namioty nie stanowią infrastruktury stałej na danym terenie. Za każdym razem podczas organizowanego wypoczynku rozmieszczenie namiotów może być inne.

W co powinien być wyposażony obiekt lub teren, w którym planuje się zorganizować wypoczynek letni? Co z ewakuacją uczestników wypoczynku? Co konkretnie będą kontrolować strażacy PSP?

Komendant powiatowy/miejski Państwowej Straży Pożarnej wydaje opinię z uwzględnieniem:

 • możliwości prowadzenia bezpiecznej ewakuacji;
 • wyposażenia obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, poddawania ich przeglądom technicznym, czynnościom konserwacyjnym i oceny ich sprawności technicznej;
 • sprawności instalacji technologicznych budynku i poddawania ich okresowym kontrolom;
 • składowania materiałów palnych w miejscach zabronionych lub w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
 • oznakowania zgodnie z Polskimi Normami dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych kurków instalacji gazowej, miejsc zbiórki do ewakuacji i innych elementów istotnych w kontekście wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia;
 • wyposażenia obiektu w gaśnice i ich sprawności;
 • umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
 • zapewnienia i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, wskazanych w przepisach szczególnych;
 • zaznajomienia użytkowników z zasadami postępowania w przypadku alarmowania i konieczności ewakuacji ludzi z obiektu podczas wystąpienia zagrożenia.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że każdorazowo wydana opinia, oparta jest o aktualne wymagania ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do faktycznie występujących warunków użytkowania obiektu z uwzględnieniem warunków ewakuacji ludzi. Strażacy PSP kontrolujący dany obiekt lub teren, szczególnie w przypadku zaplanowanego obozu pod namiotami, mogą zalecić dodatkowe prace, które będą wpływać na bezpieczeństwo uczestników wypoczynku, np. wycinkę z terenu suchych, zagrażających drzew.

Sprawdź również Wytyczne Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami (kliknij tutaj) – to właśnie na bazie tego dokumentu strażacy PSP dokonujący czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach lub terenach, gdzie planowane jest zorganizowanie wypoczynku dla MDP, będą sprawdzać stan ochrony przeciwpożarowej w zakresie wspomnianym we wspomnianym dokumencie. Na bazie informacji z Wytycznych strażacy PSP zalecą stosowanie dobrych praktyk i rozwiązań, odnosząc się przede wszystkim do zdrowego rozsądku i odpowiedzialnego zachowania.

Jak wygląda proces wydania opinii przez komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej?

Po wpływie wniosku do właściwej komendy powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się postępowanie administracyjne, którego wynikiem będzie uzyskanie opinii pozytywnej lub negatywnej. Komendant powiatowy/miejski PSP, jako organ administracji rządowej szczebla powiatowego, jest zobowiązany wydać przedmiotową opinię w ciągu 30 dni od daty wpływu do komendy wniosku i wszczęcia sprawy.

Po wpływie wniosku o wydanie opinii potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, strażak Państwowej Straży Pożarnej będzie wizytował dany teren, obiekt, przeprowadzając czynności kontrolno-rozpoznawcze. Przed dniem rozpoczęcia kontroli, do właściciela obiektu/terenu zostanie dostarczone upoważnienie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, w których wymienione zostaną: nazwiska strażaków PSP mających przeprowadzić kontrolę, dzień (lub dni) w który odbędzie się kontrola, zakres przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych. W upoważnieniu zawarta jest również informacja o dokumentacji, którą właściciel obiektu/terenu powinien posiadać w dniu rozpoczęcia kontroli. Dokumentacja ta dotyczy przede wszystkim aktualnych przeglądów instalacji użytkowych znajdujących się w kontrolowanym obiekcie/terenie (instalacji elektrycznej, gazowej itd.), przeglądu gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych strażacy spisują protokół, w którym zostaje opisana cała kontrola. Jeżeli wystąpiły jakieś nieprawidłowości, uchybienia, zostają one ujęte w protokole. Po podpisaniu przez kontrolujących i kontrolowanych protokołu, strażacy wracają do macierzystej komendy w celu przedłożenia wyników czynności komendantowi powiatowemu/miejskiemu PSP. Jeżeli możliwe jest wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości po zakończonej kontroli, komendant powiatowy/miejski PSP może zgodzić się na dopuszczenie dowodów do postępowania stwierdzających wyeliminowanie, naprawienie nieprawidłowości. Jest to o tyle ważne, że poinformowanie komendanta powiatowego/miejskiego PSP o eliminacji uchybienia, czy przedłożenie organowi aktualnych dokumentów, potwierdzających np. wykonanie przeglądu instalacji użytkowych, może spowodować ostatecznie wydanie pozytywnej opinii. Natomiast jeśli waga nieprawidłowości będzie duża, co spowoduje, że w kontrolowanym obiekcie lub terenie nie będzie występował odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej, komendant powiatowy/miejski PSP wyda negatywną opinię w powyższym zakresie. Taka sytuacja spowoduje praktycznie brak możliwości zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w kontrolowanym obiekcie. Jeśli organ wyda opinię, a ujawnione podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości zostaną wyeliminowane – ale już po wydaniu opinii, postępowanie administracyjne w sprawie wydania kolejnej opinii rozpocznie się ponownie dopiero po złożeniu kolejnego wniosku do organu. Cała procedura rozpocznie się od początku.

Link do bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://wypoczynek.mein.gov.pl/

 

 


Opracowanie i grafiki: Zespół „Stawiam na MDP! W drużynie siła!”
[Aktualizacja: 06.05.2024]

Wybrane posty Z danej kategorii

Ciekawe projekty

I Wielkopolska Olimpiada DDP

Ochotnicza Straż Pożarna w Cielczy (pow. jarociński, Wielkopolska) organizuje niezwykłe wydarzenie –  I Wielkopolską Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.   Organizatorzy zapraszają serdecznie na najbardziej ekscytujące wydarzenie tego sezonu – Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych! To nie tylko zwykła rywalizacja, to prawdziwa dawka emocji, współpracy i pasji!  Kiedy: 24 sierpnia 2024 Godzina: 10:00 Gdzie: Stadion w Cielczy, ul. Sportowa Więcej […]

Ciekawe projekty

Dzień Dziecka ze strażakami

Halo, halo? Macie zaplanowany już Dzień Dziecka #1czerwca? Właśnie w tym dniu, w Rakoniewicach, odbędą się Wielkopolskie Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z 50-leciem Muzeum Pożarnictwa. 🙂 Z tego powodu zaplaowano szereg atrakcji. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ze współorganizatorami zaprasza wszystkich adeptów pożarnictwa, ich rodziny, i nie tylko adeptów, do zarejestrowania się […]

Wszystkie

Zasady organizacji wycieczki MDP

Poza stacjonarnymi formami szkolenia młodych adeptów pożarnictwa, które realizujemy w remizach ochotniczych straży pożarnych, członkowie Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych integrują się i dobrze spędzają czas w formie zorganizowanych wycieczek. Podczas wyjazdów jedno lub parodniowych zachodzą bardzo ważne procesy socjalizujące nasze drużyny – poznajemy naszych podopiecznych, w sytuacji zupełnie różnej od naszych zbiórek. Wycieczki pozwalają […]

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści